Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (2-2023)

1. Algemene Voorwaarden I Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van de voorwaarden van opdrachtgever van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van LiefhebberHR B.V. (hierna te noemen LiefhebberHR) voor zover één en ander betrekking heeft op het adviseren en het assisteren bij het werven en selecteren van personeel. De omschrijving van 'opdrachtgever' is een ieder (rechts)persoon of onderdeel daarvan aan wie een kandidaat van LiefhebberHR geïntroduceerd wordt door LiefhebberHR. Onder kandidaat wordt verstaan: een door LiefhebberHR voorgedragen persoon die aan de opdrachtgever ter beoordeling zal worden voorgesteld in verband met de vervulling van de aan LiefhebberHR verstrekte opdracht. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van de overeenkomst tussen LiefhebberHR en opdrachtgever indien die voorwaarden door LiefhebberHR uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. Aanbiedingen I Offertes
Alle aanbiedingen, offertes, fee’s en prijzen van LiefhebberHR waar ook gepubliceerd of hoe ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien in de offerte geen termijn is vermeld, is deze 30 dagen geldig.

3. Uitvoering opdracht
De wijze van uitvoering van de opdracht wordt, indien noodzakelijk geacht door één der beide partijen, beschreven in de wervingsovereenkomst. Afspraken omtrent honorarium en andere kosten voor zover niet beschreven in de wervingsovereenkomst, of in geval van onvoorziene omstandigheden, verplicht LiefhebberHR zich tot uitvoering van de opdracht in het beste belang van de opdracht en bij de opdracht betrokken partijen. De opdracht wordt als geslaagd beschouwd indien een door LiefhebberHR voorgestelde kandidaat binnen twaalf maanden na het verstrekken van de opdracht werkzaamheden gaat verrichten voor opdrachtgever in welke vorm of functie dan ook. Hieronder wordt verstaan; in loondienst, via payrolling, detachering, uitzenden of als zzp’er. Hierbij is de hoogte van de wervingsfee afhankelijk van de marktwaarde. Indien opdrachtgever een kandidaat aanneemt voor een tijdelijke functie en kandidaat alsnog verlenging krijgt van het contract, zal LiefhebberHR de standaardfee alsnog in rekening brengen, rekening houdend met de al gefactureerde wervingsfee voor de tijdelijke overeenkomst. Indien opdrachtgever een door LiefhebberHR voorgedragen kandidaat in eerste instantie niet in dienst neemt, maar vervolgens binnen 24 maanden na introductie alsnog een vorm van samenwerking aangaat met betreffende kandidaat, dan wordt alsnog het volledige honorarium in rekening gebracht. De opdrachtgever dient LiefhebberHR hierover schriftelijk in kennis te stellen. Indien het moment van samenwerking van enig kandidaat langer duurt dan een periode van 2 maanden na het bereiken van de overeenstemming tot samenwerking van de kandidaat, zal LiefhebberHR 50% van het honorarium direct factureren. Gemaakte kosten worden steeds direct gefactureerd. 

4. Activiteiten opdrachtgever
Opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die LiefhebberHR bij het vervullen van de opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen. Indien opdrachtgever reeds over mogelijke kandidaten beschikt voordat de opdracht ingaat wordt hiervan door de opdrachtgever melding gedaan. In goed overleg wordt dan bepaald hoe en tegen welke voorwaarden LiefhebberHR deze kandidaten kan betrekken in de vervulling van de opdracht. Opdrachtgever verplicht zich tot het onmiddellijk op de hoogte stellen van LiefhebberHR wanneer opdrachtgever met de sollicitant een zakelijke overeenkomst of relatie aangaat. Opdrachtgever verplicht zich om, tot aan de beëindiging van de opdracht en op verzoek van LiefhebberHR , LiefhebberHR direct te voorzien van kopieën van alle correspondentie tussen opdrachtgever en kandidaat en van alle correspondentie van en naar iedere derde partij in verband met de kandidaat. Onder geen enkele voorwaarde mag de opdrachtgever contact opnemen in welke vorm dan ook met een bedrijf waar de door LiefhebberHR voorgestelde kandidaten ooit werkzaam zijn geweest, zonder vooraf schriftelijk toestemming te hebben verkregen van LiefhebberHR . Opdrachtgever is niet gerechtigd gegevens over kandidaten aan derden door te geven. Dit mede ingevolge de wettelijke regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtgever verplicht zich alle stukken vertrouwelijk te behandelen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om indien nodig een werkvergunning te verkrijgen voor de kandidaat alsook het verkrijgen van andere zaken zoals wettelijk benodigde vergunningen, medische verklaringen en certificaten met betrekking tot de kandidaat. 

5. Honorarium
Voor geslaagde opdrachten wordt een honorarium (ofwel wervingsfee) berekend wat een percentage is van het bruto jaarinkomen inclusief vakantiegeld, exclusief BTW, tenzij door beide partijen schriftelijk anders overeen is gekomen.

6. Garanties
LiefhebberHR zal uitermate zorgvuldig te werk gaan bij het selecteren van kandidaten en zich van de geschiktheid proberen te verzekeren, maar geeft omtrent de uiteindelijke geschiktheid geen garanties. De opdrachtgever krijgt een garantieregeling binnen de eerste maand vanaf de eerste werkdag van de kandidaat. Onder de garantieregeling wordt verstaan dat, indien de kandidaat binnen de garantieperiode niet naar behoren functioneert of stopt, LiefhebberHR binnen dezelfde fee een nieuwe kandidaat zal werven en selecteren. Indien de opdrachtgever aanspraak wil maken op deze garantieregeling moet dit verzoek binnen 30 kalenderdagen na de startdatum van de kandidaat schriftelijk en onderbouwd bij LiefhebberHR zijn ingediend. Na deze periode vervalt het recht op garantie van de opdrachtgever. De bewijslast betreffende tijdige indiening van het verzoek rust bij de opdrachtgever. Indien een verzoek tot garantie wordt ingediend en/of gehonoreerd, kan de opdrachtgever niettemin geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting of op verrekening. Deze garantieregeling geldt niet indien het niet functioneren of het stoppen van de kandidaat aan de opdrachtgever verwijtbaar is, zulks ter beoordeling door LiefhebberHR . Als binnen een periode van drie maanden de functie door opdrachtgever wordt ingetrokken dan wel wordt vervuld met een kandidaat anders dan via LiefhebberHR wordt dit honorarium uitdrukkelijk niet gecrediteerd. 

7. Facturering en betaling
LiefhebberHR zal een factuur voorleggen aan opdrachtgever voor het honorarium op of omstreeks de datum van indiensttreding van de kandidaat. Facturen dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige algehele betaling van enig factuurbedrag is opdrachtgever rente verschuldigd ter hoogte van 1 % per maand over het openstaande bedrag. Alle kosten van inning, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. Voor buitengerechtelijke kosten mag zonder nader bewijs 10% van de verschuldigde hoofdsom aan opdrachtgever in rekening worden gebracht. Bezwaren tegen de juistheid van een factuur dienen binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd aan LiefhebberHR bekend te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht met de gehele factuur te hebben ingestemd. LiefhebberHR is gerechtigd om prijsverhogingen op grond van overheidsmaatregelen aan opdrachtgever met onmiddellijke ingang door te berekenen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening, uit welke hoofde dan ook. Tot zekerheid voor betaling van al hetgeen opdrachtgever aan of ten behoeve van LiefhebberHR verschuldigd is, heeft LiefhebberHR een retentierecht op alle zaken van de opdrachtgever. Incassomanagement wordt uit handen gegeven. Alle hieraan verbonden kosten komen direct voor rekening van opdrachtgever.

8. Aansprakelijkheid
De werkgever is gehouden om voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst met de kandidaat zich zelfstandig een oordeel te vormen over de geschiktheid van de kandidaat. LiefhebberHR zal voorafgaande en tijdens de selectie alle zorgvuldigheid in acht nemen, maar dit ontslaat werkgever niet van zijn onderzoeksplicht. LiefhebberHR aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid indien de kandidaat niet aan de verwachtingen voldoet, dan wel als werkgever op basis van onjuiste of onvolledige informatie een arbeidsovereenkomst met kandidaat is aangegaan. LiefhebberHR kan geen enkele invloed uitoefenen op de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van werknemers die met de assistentie van LiefhebberHR zijn aangetrokken. LiefhebberHR kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking tot enige schade geleden door opdrachtgever, zijn werknemers of derden als gevolg van het functioneren van deze werknemers. Indien LiefhebberHR de opdracht door overmacht niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen dan worden de verplichtingen opgeschort tot het moment dat LiefhebberHR weer in staat is de werkzaamheden op de overeengekomen wijze te hervatten. 

9. Toepasselijk recht bij geschillen
Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en LiefhebberHR is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen LiefhebberHR en opdrachtgever uit hoofde van het uitvoeren van de opdracht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

LiefhebberHR B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34161818 en heeft een vergunning voor arbeidsbemiddeling met het nummer CBA/A 01.0175.